نقدینگی به مرز ۶۱۸ هزار میلیارد تومان رسید
حجم پایه پولی در پایان خرداد امسال با ۳ر۲درصد کاهش نسبت به اسفند پارسال به ۱۱۲ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان و حجم نقدینگی با ۹ر۳ درصد افزایش به ۶۱۷ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به خرداد پارسال بیش از ۵ر۳۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش فارس، براساس آخرین آمار از متغیرهای پولی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خرداد امسال با ۹ر۳درصد (۲۳ هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان) افزایش به ۶۱۷ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسید.

براساس این گزارش، نقدینگی در پایان خرداد امسال در مقایسه با خرداد گذشته بیش از ۵ر۳۰درصد افزایش داشته که از نظر مقداری ۱۳۷ هزار و ۹۹۷ میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.اما حجم پایه پولی در این مدت با ۳ر۲درصد کاهش به ۱۱۲ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان رسیده که از لحاظ مقداری ۲۶۴۸ میلیارد تومان کاهش داشته است.این در حالی است میزان رشد حجم نقدینگی در سه ماهه اول پارسال ۷ر۲درصد و حجم پایه پولی منفی ۵ر۵درصد بوده است.بر این اساس رقم ضریب فزاینده در پایان خرداد به عدد کم سابقه ۱۰ رسیده است.هر چند مدیران بانک مرکزی امیدوارند که ضریب فزاینده در ماه‌های آینده با حدود ۵ برگردد.

نسخه مناسب چاپ