پند بزرگان
انتخاب هایی که در طول زندگی می کنیم بیشتر از توانایی های ما حقیقت وجودی مان را نشان می دهند.
جی کی رولینگ

فقط زمانی کاری را به فردا موکول کن که برایت اهمیت نداشته باشد که بمیری و انجامش نداده باشی.
پابلو پیکاسو

code

نسخه مناسب چاپ