حکمت نهج البلاغه
هر چه بدان قناعت توان کرد، [برای زندگی] کافی است.

نسخه مناسب چاپ