آخرین وضعیت ساماندهی سهمیه های کنکور اعلام شد
دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشورگفت: کار کارشناسی اصلاح سهمیه‌های کنکور انجام شده است، در کنکور امسال سهمیه‌های قبلی اعمال می‌شود و امیدواریم ساماندهی سهمیه‌ها به کنکور ۱۴۰۲برسد.

منصور کبگانیان در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ساماندهی سهمیه‌های کنکور گفت: کار کارشناسی اصلاح سهمیه‌های کنکور انجام شده است، یک یا دو مورد از سهمیه‌ها نیاز دارد تا در سازمان سنجش آموزش کشور شبیه‌سازی شود که هنوز جوابی برای آن از سوی این سازمان اعلام نشده است. در صورتی که این شبیه‌سازی انجام شود، ساماندهی سهمیه‌ها در کمیسیون شورا نهایی شده و سپس در جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور مصوب می‌شود.

وی با بیان اینکه سهمیه‌ها حذف نمی شود بلکه نیاز دارد ساماندهی شود ادامه داد: در حال حاضر سهمیه‌های کنکور از نظمی برخوردار نیست در برخی جاها به صورت افراطی بوده و در برخی جاهای دیگر تفریطی است.

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در خصوص اعمال سهمیه‌های مازاد افزود: تعداد زیادی از سهمیه‌ها تکراری و برخی دیگر منسوخ شده که اینها باید ساماندهی شوند و یک نظری هم وجود دارد که بخشی از این سهمیه‌ها مازاد اعلام شود؛ اما به دلیل اینکه هنوز پیشنهادی صورت نگرفته و تصویب نشده نمی‌توان نظر قطعی در این خصوص داد.

کبگانیان در پاسخ به این سئوال که آیا ساماندهی سهمیه‌ها به کنکور ۱۴۰۲می‌رسد یا خیر افزود: برای کنکور امسال سهمیه‌های قبلی اجرا می‌شود و سعی ما این است که ساماندهی سهمیه‌ها به کنکور سال ۱۴۰۲برسد.

نسخه مناسب چاپ