مرکز پژوهش‌های مجلس:ایران خودرو و سایپا ۵۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند
سرویس سیاسی –اجتماعی :دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به آسیب شناسی وضع مالی شرکت های ایران خودرو و سایپا و ارائه پیشنهادهای اصلاحی پرداخت واعلام کرد: این دو شرکت ۵۵هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ، در این گزارش آمده است: اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی در این صنعت و عدم اراده کافی در اجرای پیشنهادهای کارشناسی از عوامل اصلی بروز چالش های اصلی بنگاه های خودروساز و این صنعت است.

در ادامه این گزارش ذکر شده است : عملیات خودروسازی توسط این دو خودروساز نشان از زیاندهی به نسبت شدید آن است. مجموع زیان انباشته این دو شرکت که بر اثر عملیات زیانده سالانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده (منتهی به ۱۴۰۰ر۶ر۳۱) برابر با حدود ۵۵هزار میلیارد تومان است.

همچنین مطابق با صورت های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران خودرو و سایپا بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده است. به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰ر۶ر۳۱ به ترتیب برابر با ۵۲ر۴هزار میلیارد تومان و حدود ۴۸هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با ۳۴ر۶ هزار میلیارد تومان و ۱۹ر۹هزار میلیارد تومان بوده است .

در ادامه آمده است: با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شدند.

با این حال با توجه به عملیات زیانده این بنگاه ها، همان طور که حسابرس نیز ذکر کرده است، هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده اند.

در ادامه این گزارش بااشاره به این که مبتنی بر آسیب شناسی صورت گرفته، مهمترین پیشنهادهای اصلاحی با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایه گذاری که ضروری است به صورت کامل و غیرگزینشی مورد توجه قرار گیرد، آمده است : افزایش بهره وری در فرایند تولید، افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا)، اصلاح شیوه های قیمت‌گذاری، داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخه ای، واگذاری دارایی ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب وکار، اصلاح روش های پیش فروش محصولات و قیمت گذاری، بهبود وضع سرمایه گروه و شرکت های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا صرف سهام واصلاح وضع تأمین مالی بنگاه وکاهش سهم هزینه های مالی ازجمله پیشنهادهای مرکزپژوهش ها ست.

نسخه مناسب چاپ