فاصله نرخ تورم دهک‌ها در خرداد ۴/۴ درصد اعلام شد
مرکز آمار ایران نرخ تورم دهک‌های درآمدی در خرداد امسال را اعلام کرد که بر اساس آن فاصله تورمی‌ دهک‌ها در این ماه ۴ر۴ واحد درصد محاسبه شده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز آمار ایران، نرخ تورم در خرداد ۱۴۰۱ برابر ۴ر۳۹ درصد بود که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۳ر۳۸ درصد برای دهک نهم و دهم تا ۷ر۴۲ درصد برای دهک اول نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۱ر۵۱ درصد برای دهک سوم و چهارم تا ۳ر۵۲ درصد برای دهک نهم است. همچنین در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نرخ تورم بین ۵ر۳۱ درصد برای دهک ششم تا ۸ر۳۴ درصد برای دهک دهم است. به این ترتیب فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴ر۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه اردیبهشت که ۴ر۳ واحد درصد بود، یک واحد درصد افزایش داشته است.
فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در خرداد نسبت به ماه اردیبهشت ۱ر۰ واحد درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» هم ۱ر۰ واحد درصد افزایش داشته است.مرکز آمار ایران همچنین اعلام کرد: در سال ١۴٠٠ در بخش غلات، متوسط قیمت هر کیلوگرم گندم با ۴ر۱۰۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن معادل ۵۰۷۴۱ ریال، جو با ۷ر۱۷۰ درصد افزایش معادل ۵۶۴۹۲ ریال، شلتوک با ۶ر۷۰ درصد افزایش معادل ١۶٧٧۵٨ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم ذرت دانه ای با ۵ر۳۵ درصد افزایش معادل ۴٨٧٧۶ ریال شده است.
در بخش حبوب هم متوسط قیمت هر کیلوگرم نخود با ۲ر۸۰ درصد افزایش معادل ١٧٣۶١١ ریال و عدس با ۶ر۷۶ درصد افزایش معادل ٢۴٨٠٧٨ ریال بود و در بخش دانه‌های روغنی، متوسط قیمت هر کیلوگرم آفتابگردان روغنی با ۵ر۳ درصد کاهش معادل ١٧٩١۶٧ ریال و کلزا با ۳ر۱۶۳ درصد افزایش معادل ١٠٩٢٧٢ ریال شده است.
در بخش محصولات لیفی متوسط قیمت هر کیلوگرم پنبه(وش) با ۹ر۱۱۶ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ٢۴٢۴٣۴ ریال شده و در بخش محصولات جالیزی متوسط قیمت هر کیلوگرم هندوانه با ۲ر۵۲ درصد افزایش معادل ٢۴۴٠١ ریال، خربزه با ۳ر۹۲ درصد افزایش معادل ۴۶٩٠۵ ریال و خیار با ۸ر۷ درصد افزایش معادل ۵۴١٠١ ریال بود.در بخش سبزیجات هم متوسط قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی با ۱ر۹۱ درصد افزایش معادل ٣٧٢١۵ ریال، پیاز با ۱ر۷ درصد افزایش معادل ٢٨٣٧٨ ریال، گوجه فرنگی و بادمجان به ترتیب با ۳ر۱۲۹ و ۲ر۳۸ درصد افزایش به ترتیب معادل ۴٢٩٣٨ ریال و ٣١۵١٠ شده است.
در همین حال، در بخش محصولات علوفه‌ای متوسط قیمت هر کیلوگرم یونجه با ۱ر۹۶ درصد افزایش معادل ۴۴٩٩٧ ریال و شبدر خشک با ۳ر۸۹ درصد افزایش معادل ۴٨٨٩١ ریال بود و در بخش میوه‌های هسته‌دار متوسط قیمت هر کیلوگرم زردآلو و هلو به ترتیب با ۹ر۱۴۴ و ۸ر۱۲۵ درصد افزایش به ترتیب ٢٢٣٣٧٢ ریال و ١١٩٨٢٧ ریال و در بخش میوه‌های دانه‌دار متوسط قیمت هر کیلوگرم سیب درختی با ۴٩ درصد افزایش معادل ٧٢۵۵١ ریال و انگور با ۲ر۷۸ درصد افزایش معادل ٨٢۶۵١ ریال بود.از سوی دیگر، در بخش مرکبات متوسط قیمت هر کیلوگرم پرتقال با ۱ر۱۷ درصد افزایش معادل ۶۶٨۶۴ ریال و نارنگی با ۴ر۳۱ درصد افزایش معادل ۶٠٧٧٩ ریال شده‌ است.
همچنین در بخش دامداری سنتی متوسط قیمت هر کیلوگرم گوسفند و بره زنده با ۶ر۲۵ درصد افزایش معادل ۵۴٩۶١۵ ریال و گاو پرواری با ۵٢ درصد افزایش معادل ۵٢۴٨۵۵ ریال بود و در بخش فرآورده‌های دامی سنتی متوسط قیمت هر کیلوگرم شیر گوسفند با ۷ر۴۸ درصد افزایش معادل ١۴٠۵۴٢ ریال و شیر گاو با ۹ر۷۶ درصد افزایش معادل ۵٧٧٧۵ ریال شده است.

نسخه مناسب چاپ