حکمت نهج البلاغه
پرهیزگاری در رأس اخلاقیات است.

نسخه مناسب چاپ