واریز قسط هشتم بدهی های سررسید شده ایران
قسط هشتم بدهی های سررسید شده به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، براساس توافق ایران و گروه ۱+۵ مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار بابت بدهی های کشور هند در قالب قسط هشتم از طریق بانک مرکزی امارات دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور شد.با احتساب واریز قسط هشتم، تمام مبلغ ۲ر۴ میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.

نسخه مناسب چاپ