احتمال حذف مصاحبه از شروط صدور مجوزهای کسب و کار
هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار با هدف جلوگیری از اعمال سلیقه سازمان برگزار کننده، به دنبال حذف مصاحبه از شروط مجوزهای کسب و کار است.
به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی دراین باره اعلام کرد: هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به دنبال حذف مصاحبه از شروط صدور تمام مجوزهاست چرا که معیار رد و قبول متقاضیان در آن مشخص نیست و در خود امضای طلایی نهفته دارد.
براین اساس، امکان اعمال سلیقه سازمان برگزار کننده مصاحبه از دیگر دلایلی است که بر مبنای آن احتمال حذف مصاحبه وجود دارد، چرا که ممکن است فواصل برگزاری مصاحبه نامنظم و دیرهنگام باشد یا صفی برای برگزاری آن تشکیل شود که بعداً امکان خرید و فروش نوبت صف هم محتمل است. همچنین معمولاً برای مواردی که مصاحبه به عنوان یکی از شروط صدور مجوز کسب و کار در نظر گرفته شده، کلاس‌هایی هم برای آمادگی مصاحبه برگزار می‌شود که این خود فسادزا است و سوالات آزمون مصاحبه معمولاً از کتاب‌های مدیران سازمان مربوطه طرح می‌شود.
مرکز پایش بهبود فضای کسب وکار، حذف شروط مبهم امضاهای طلایی از تمامی شرایط کسب و کارها را دنبال می‌کند و تاکنون با مصوباتی که در هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار داشته، بخش زیادی از شروط مبهم و زمینه‌های امضاهای طلایی را حذف کرده است و بنا به اعلام این مرکز در پیشبرد این هدف پیشرفت ۸۰ درصدی داشته است.

نسخه مناسب چاپ