سرایه
دنیا که در آن خوبی و خرسندی نیست
جایی که به مهر او دلی بندی نیست
چیزی که در آن بینی و بپسندی نیست
ور هست به جز خان دماوندی نیست
قائم مقام فراهانی

code

نسخه مناسب چاپ