تبسم و تفکر
آرزو آقابابائیان
 

*متولد ۱۳۶۷ـ اصفهان
*فارغ التحصیل گرافیک
*عضو گروه کاریکاتور« گام اول»اصفهان
*شرکت در ۱۰ نمایشگاه گروهی کاریکاتور
* راهیابی در چندین جشنواره داخلی و کسب رتبه

code

نسخه مناسب چاپ