داستان کوتاه
معمایی به نام زندگی
از خردمندی سئوال کردند که می توانی بگویی زندگی آدمیان مانند چیست؟
وی در جوابشان گفت: زندگی مردم مانند الاکلنگی است که از یک طرفش سن آنها بالا می رود و از طــرف دیگر زندگی آنها پایین می آید!…
منبع :داستانک

code

نسخه مناسب چاپ