کاهش ۸/۱۵ درصدی صدور پروانه ساخت مسکن در زمستان
مرکز آمار ایران از کاهش ۵ر۱۳ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و افت ۸ر۱۵ درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور در زمستان پارسال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آمار ایران، در زمستان پارسال تعداد ۱۱۵۴۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران پیش‌‌بینی شده بود که نسبت به فصل پاییز پارسال ۲۲ درصد افزایش داشت اما نسبت به فصل مشابه سال ۹۹ معادل ۵ر۱۳ درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ۸ر۷ واحد بوده است.

همچنین تعداد ۱۴۸۹ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در زمستان پارسال صادرشده بود که نسبت به فصل پاییز پارسال ۳ر۲۴ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال ۹۹ معادل ۶ر۱۷ درصد کاهش داشته است.مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در زمستان پارسال بالغ ‌بر ۲۲۳۶ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل پاییز پارسال ۵ر۱۹ درصد افزایش اما نسبت به فصل مشابه سال ۹۹ حدود ۵ درصد کاهش نشان می دهد. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسی ۱۵۰۲ مترمربع بوده است.

از سوی دیگر در زمستان پارسال تعداد ۱۱۵۴۵۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده بود که نسبت به فصل پاییز پارسال ۶ر۳۹ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال ۹۹ معادل ۸ر۱۵ درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان ۱ر۳ واحد بوده است‌.

همچنین تعداد ۳۶۹۹۳ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در زمستان پارسال صادرشده بود که نسبت به فصل پاییز پارسال ۲ر۴۰ درصد افزایش اما نسبت به فصل مشابه سال ۹۹ معادل ۴ر۲۳ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در زمستان پارسال حدود ۲۱۵۴۲ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل پاییز پارسال ۹ر۳۵ درصد افزایش اما نسبت به فصل مشابه سال ۹۹ معادل ۵ر۱۸ درصد کاهش داشته و متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۵۸۲ مترمربع بوده است.

نسخه مناسب چاپ