پند بزرگان
۱۰ درصد زندگی چیزی است که برای من رخ می دهد، ۹۰ درصد باقی نحوه برخورد من با رخدادهاست.

چارلز سویندال
هر کودکی هنرمند است، مشکل این است که چطور در حین بزرگ شدن نیز هنرمند باقی بماند.
پابلو پیکاسو

code

نسخه مناسب چاپ