حکمت نهج البلاغه
حکومت ها میدان مسابقه مردان است.

نسخه مناسب چاپ