احتمال انتشار یک شاخص جدید در بازار سرمایه
برای نشان دادن وضعیت کامل تری از بازار سرمایه باید شاخص‌های مختلفی مانند قیمت، هم وزن و صنایع عمده بازار را در کنار شاخص کل آورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجید عشقی رئیس سازمان بورس واوراق بهادار ضمن اعلام این مطلب با بیان اینکه پیشنهاد‌هایی برای بهتر شدن شاخص کل در حال بررسی است، افزود: شاید یک شاخص جدید منتشر شود تا قابل اتکا و نشان دهنده حال و روز بهتر بازار باشد.
وی همچنین درباره افزایش دامن نوسان اظهارداشت: تغییرات دامنه نوسان را به صورت فصلی خواهیم داشت تا نقاط ضعف آن در خصوص تشکیل صف از بین برود. شاید این دامنه نوسان بیشتر یا کمتر از ۱۰ درصد باشد که با توجه به وضعیت تابلو‌های مختلف، قطعا متفاوت خواهد بود.

نسخه مناسب چاپ