پند بزرگان
مهم ترین روزهای زندگی هر انسان، دو روز است: روزی که به دنیا می آید و روزی که دلیلش را بفهمد.
مارک تواین

فقط یک راه برای جلوگیری از انتقاد است: کاری انجام ندهید، چیزی نگویید و کسی نباشید.
ارسطو

code

نسخه مناسب چاپ