پند بزرگان
از جایی که هستید شروع کنید، از چیزی که دارید استفاده کنید، کاری که می توانید را انجام دهید.
آرتور اش

هیچ وقت دیر نیست برای این که چیزی بشوی که می توانستی باشی.
جرج الیوت

code

نسخه مناسب چاپ