پند بزرگان
موفقیت روی ستون‌های شکست شکل می‌گیرد.
سری چینموی

موانع، آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشم تان را از روی هدف بر می‌دارید، به نظرتان می‌رسند.
هنری فورد

code

نسخه مناسب چاپ