پند بزرگان
انسان هرچقدر وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و متواضع خواهد بود.
دکتر محمود حسابی
آموخته هایم از زندگی را در ۳ کلمه خلاصه می‌کنم: زندگی ادامه دارد.
رابرت فراست

code

نسخه مناسب چاپ