جمال و کمال
سعدی: مُلک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال یابد. پادشاهان به نصیحت خردمندان از آن محتاج‌ترند که خردمندان به قربت پادشاهان.

گلستان

نسخه مناسب چاپ