حکمت نهج البلاغه
ایمان آن است که راست را آنجا که برایت زیان دارد، بر دروغ آنجا که برایت سودمند است، ترجیح دهی؛ و گفتارت بیش از عملت نباشد، و به هنگام سخن دیگران از خداوند پروا کنی.

نسخه مناسب چاپ