دستور دادستان تهران برای اجرای مزایده بیش از ۱۰۰۰خودرو توقیفی در گمرکات
دادستان تهران به دنبال تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای توقیف شده سال‌های اخیر، دستور داد تا فرآیند تحویل خودروها از گمرکات، انبارهای عمومی و بنادر تا ۳روز آینده با همکاری تمام دستگاه‌های متولی اجرا شود.
علی صالحی در جلسه بررسی وضع خودورهای توقیف، اضافه کرد: درباره فرآیند تحویل خودروها از سوی گمرکات و انبارهای عمومی و بنادر به اموال تملیکی مقرر شد با اقدامات لازم حتی در تعطیلات پیش رو، خودروها تحویل نمایندگان سازمان اموال تملیکی شود. دادستان تهران با بیان اینکه بیش از یک هزار دستگاه خودروهای توقیفی در گمرکات کشور به مزایده گذاشته می‌شود، اضافه کرد: نمایندگان سازمان اموال تملیکی با مراجعه به گمرکات محل توقیف، برای اجرای این دستور نسبت به تحویل خودروهای در محل نگهداری، اقدام کنند.وی افزود: در این جلسه مصوب شد تا از روز تشکیل جلسه، فرایند اجرای مزایده آغاز و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱ر۰۷ر۱۵، توسط سازمان اموال تملیکی به پایان رسد.

نسخه مناسب چاپ