. . . یک تکه آسمان
 

اى خداوندى که از درد و رنج دادخواهان آگاهى. اى خداوندى که در دادخواهیشان به گواهى گواهانت نیاز نیست. اى خداوندى که ستمدیدگان را یاوریت نزدیک است و از ستمکاران‏جانبداریت دور….

خصم مرا رخصت‏مده که بر من ستم روا دارد. نیک یاریم کن که در برابرش پایدارى کنم و مرا از ارتکاب اعمالى چون اعمال او و گرفتار آمدن به حالتى چون ‏حال او، نگه‏دار.

خدایا… در حال مرا بر ضد او چنان یاورى کن که خشم مرا فرو نشاند و انتقام من از او بستاند.

بار خدایا… بر محمد و خاندانش درود بفرست و به جاى آن ستم که‏آن ستمکار بر من روا داشته است تو عفو و بخشایش خود بر من ارزانى‏دار و به جاى سوء رفتار او رحمت خود بر من عطا فرماى،که‏هر مکروهى در برابر خشم تو ناچیز است و هر مصیبتى در برابر غضب‏تو سهل.

اى خداوند، آن سان که در دل من ستمدیدگى را نکوهیده داشته‏اى‏ مرا نیز توفیق ده که به کس ستم نکنم.

اى خداوند، شکایت جز به تو به دیگر کس نبرم و از دیگرى جز توداورى نجویم.هرگز مباد که چنین کنم.پس بر محمد و خاندانش درودبفرست و دعاى مرا به اجابت پیوند و دادخواهى مرا با دگرگون ساختن‏ستمگر قرین فرماى.

‏دعای چهاردهم صحیفه سجادیه

code

نسخه مناسب چاپ