چند رباعی و دوبیتی به مناسبت هفتۀ دفاع مقدس
 

1)
کجا گل های پرپر می فروشند؟
شهادت را مکـرّر می فروشنـد؟
دلـم در حسـرت پـرواز پوسیـد
کجـا بال کبوتـر می فروشنـد؟
«سید حبیب نظاری»
۲)
بـرادر، بی تو داغـم تازه تر شـد
تو رفتی، سوز اشکم بیشتر شـد
به دنبال سرت، سنگر به سنگـر
دل مـن‌ نیـز مفقـودالاثـر شـد
«جلیل صفربیگی»
۳)
خطِّ اول بـود که پایـش را بـرد
خط خورد گلویش و صدایش را برد
دارد کفش من و تو را می دوزد
کفاش که جنگ، کفش هایش را برد
«بیژن ارژن»

code

نسخه مناسب چاپ