حکمت نهج البلاغه
هر گاه که مؤمن، دوستش را به خشم آورد (یا شرمنده سازد)، سبب جدایی از او را فراهم آورده است.

نسخه مناسب چاپ