الزام درج شماره اقتصادی در صورتحساب‌ ها
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی از الزام استفاده از شماره اقتصادی در مراودات مالی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از ابتدای مهر سال جاری خبر داد. محمدتقی پاک‌دامن با بیان اینکه برای همه مودیان نظام مالیاتی شماره اقتصادی صادر شده است، گفت: باتوجه‌ به ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف‌ هستند برای انجام معاملات خود ضمن صدور صورتحساب، شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در آن و قراردادها و سایر اسناد مشابه حسب مقررات آیین‌نامه ماده فوق درج کنند.

نسخه مناسب چاپ