سرایه
هر که بویی بیافت از ره تو
خاک راه تو تاج سر دارد
عاشق از خویشتن نیندیشد
گرچه راهت بسی خطر دارد
در ره عشق تو دل عطار
آتشی سخت در جگر دارد
عطار نیشابوری

code

نسخه مناسب چاپ