پند بزرگان
زمان شما محدود است، آن را با زندگی کردن در زندگی دیگران هدر ندهید.
استیو جابز

خوشبختی چیزی ساخته و آماده نیست بلکه از اقدامات شما به دست می‌آید.
دالایی لاما

code

نسخه مناسب چاپ