توضیح درباره خبر سازمان پزشکی قانونی
در خبر دیروز مربوط به بیانیه سازمان پزشکی قانونی که در همین صفحه منتشر شد در پاراگراف سوم بیانیه تاریخ اعزام خانم مهسا امینی به بیمارستان ۲۲ر۶ر۱۴۰۱ صحیح است که در نسخه چاپی روزنامه تاریخ اشتباه درج شده بود. هر چند در نسخه الکترونیک روزنامه تاریخ درست بوده است.

نسخه مناسب چاپ