۶ ماه ممنوع الخروجی برای شروین حاجی پور
وکیل مدافع شروین حاجی پور گفت: موکلش به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «ترغیب و تحریک افراد به اعمال خشونت آمیز» متهم و با دستور قضایی ، حکم شش ماه ممنوع الخروجی از کشور برای وی صادر شده است.
به گزارش ایسنا، مجید کاوه در توییتر نوشت: پس از آن که دو اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و ترغیب و تحریک افراد به اعمال خشونت آمیز توسط شعبه ۱۱بازپرسی دادسرای ساری به شروین حاجی پور تفهیم شد، او با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه به مبلغ یک صد میلیون تومان آزاد شد. به موجب قرار نظارت قضایی، دستور منع خروج او از کشور به مدت ۶ ماه صادر شد.
وکیل مدافع شروین حاجی پور، ۱۲ مهرماه از آزادی موکلش با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه خبر داده بود.

نسخه مناسب چاپ