پند بزرگان
به یقین رسیده‌ام پشتکار و استقامت محض در زندگی، تقریبا نیمی از علت متمایز بودن افراد موفق و ناموفق است.
استیو جابز

code

نسخه مناسب چاپ