تعدیل حد نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‏های مستقیم
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای مصوبه هیات وزیران در زمینه تعدیل حد نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‏های مستقیم را برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی، مطابق این بخشنامه، حد نصاب موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیات‏های مستقیم برای طبقه اول ۲۰۰ و برای طبقه دوم ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شد.همچنین براساس مفاد این بخشنامه، سقف بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی یک میلیارد تومان و هزینه‌های پرداختی قابل قبول مربوط به تبصره (۳) ماده ۱۴۷ قانون مذکور ۲۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده است.حد نصاب مربوط به میزان بدهی بابت ممنوع الخروجی برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری هم مبلغ ۲ میلیارد تومان، برای سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ۸۰۰ میلیون تومان و برای سایر اشخاص حقیقی ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.

نسخه مناسب چاپ