سرایه
هر سبزه که بر کنار جویی رسته است
گویی ز لب فرشته خویی رسته است
پا بر سر سبزه تا به خــواری ننهی
کان سبزه ز خاک لاله رویی رسته است
خیام

code

نسخه مناسب چاپ