پند بزرگان
افراد سست اراده همیشه منتظر معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند اما افراد قوی، خود آفریننده معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند.
ژان ژاک روسو

code

نسخه مناسب چاپ