دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور:
صیانت از حریم خانواده ‌راه نجات از گسل‌های فرهنگی است
بیرجند- خبرنگار اطلاعات :دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان این که صیانت از حریم خانواده‌ها ما را از بسیاری از گسل‌های فرهنگی نجات خواهد داد، گفت: مهمترین آورده ما این است که به جای افزودن یک دستگاه دیگر به حوزه فرهنگ هم افزایی‌ها را بیش از قبل افزایش دهیم.
مجید امامی در شورای فرهنگ عمومی خراسان جنوبی گفت: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که برای اصلاح یک رفتار در حوزه فرهنگ مانند حجاب یک گفتمان فردگرایانه و یا گفتمان ناظر به رفتار کفایت نمی‌کند و باید با گفتگو با جامعه و صیانت از حریم خانواده‌ها، شرایط را بهبود بخشیم.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تأکید بر این که اگر از گفتمان خانواده محور حرکت‌های فرهنگی را آغاز کنیم. می‌توانیم میوه چینی خوبی در زمینه فرهنگ داشته باشیمافزود: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان‌ها را باید تقویت
کنیم.امامی با اشاره به این که برگزاری رویدادهای مشارکت و نشاط آفرین و استفاده از ظرفیت‌های بومی یکی از رویکردهای ما در حوزه سرمایه اجتماعی است، گفت: استفاده از ظرفیت زیست بوم‌های مختلف بی شک نشاط اجتماعی را به جامعه بر می‌گرداند.وی با بیان این که ورزش و ادبیات نیز از دیگر عوامل مهم برای نشاط اجتماعی است،  تاکیدکرد: یکی دیگر از اولویت‌های ما موضوع زیست عفیفانه است، که پیرامون زیست عفیفانه در ایام اخیر دیدیم که بعضی از نارسایی‌ها و بهانه گیری ها متأسفانه هزینه زیادی بر ما در این عرصه یا به بهانه این عرصه تحمیل کرد.دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: مصوبات شورای فرهنگی عمومی با ابلاغ فرماندار و استاندار در حکم قانون است و حضور مسئولین در این شورا باید جدی گرفته شود.

نسخه مناسب چاپ