نرخ تورم ماه مهر ۹/۴۲ درصد اعلام شد
نرخ تورم سالانه ماه مهر برای خانوارهای کشور به ۹ر۴۲ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۸ر۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش مهر به نقل از مرکز آمار ایران، همچنین نرخ تورم سالانه ماه مهر برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۳ر۴۲ درصد و ۲ر۴۶ درصد است که برای خانوارهای شهری ۸ر۰ واحد درصد و برای خانوارهای روستایی ۹ر۰ واحد درصد افزایش داشته است نرخ تورم نقطه‌ای در مهر هم به عدد ۶ر۴۸ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۶ر۴۸ درصد بیشتر از ماه مهر پارسال برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده اند.
همچنین نرخ تورم نقطه‌ای مهر در مقایسه با ماه قبل ۱ر۱ واحد درصد کاهش یافته است. در همین حال، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۷ر۴ واحد درصدی به ۷ر۷۰ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۷ر۰ واحد درصدی به ۱ر۳۶ درصد رسیده است.این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۷ر۴۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۷ر۰ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲ر۵۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱ر۳ واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم ماهانه مهر هم به ۳ر۰ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ۸ر۰ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۲ر۲ درصد و ۵ر۳درصد بوده است.این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۳ر۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲ر۰ واحد درصد کاهش داشته است. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار» و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی) است و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «آموزش» (شهریه مدارس و دانشگاه‌ها) و اجاره بها بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
همچنین در ماه جاری گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» (روغن نباتی جامد و روغن مایع) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.‌ دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در مهر برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۸ر۴۰ درصد برای دهک دهم تا ۷ر۴۸ درصد برای دهک اول بوده است.

نسخه مناسب چاپ