پاداش پایان خدمت بازنشستگان دولت کاهش نمی‌یابد
پاداش پایان خدمت بازنشستگان دولت کاهش نمی‌یابد. زیرا پاداش‌ها براساس ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و کسور بازنشستگی طبق ماده ۱۰۶ این قانون اعمال می‌شود که ارتباطی با هم ندارند.

محمود عسکری آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری در گفتگو با فارس در باره اعتراض‌هایی که به کاهش پاداش پایان خدمت بازنشستگان به دلیل حذف بیمه از اضافه کار کارمندان دولت ایجاد شده بود، تاکید کرد: پاداش بازنشستگی ارتباطی با کسور بازنشستگی ندارد.

وی تصریح کرد: پاداش بازنشستگی براساس حقوق، سه ماه فوق‌العاده و فوق‌العاده ویژه است و کسور بازنشستگی براساس حقوق و فوق‌العاده‌های بند ۲ و ۳ و ۵ ماده ۶۸ است.

در ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند، به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا ۳۰ ‌سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت کرده اند،از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می شود،کسر می‌شود.

نسخه مناسب چاپ