تأکید رئیس سازمان ملی استاندارد بر کاهش واردات روغن پالم
سرویس شهرستانها ـ رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: با توجه به تأکید رئیس جمهوری باید واردات روغن پالم به کشورکاهش یابد.

نیره پیروزبخت افزود: در شیر موردی از روغن پالم مشاهده نشده و مطالب مطرح شده مربوط به برخی فرآورده‌هایی چون خامه؛ خامه گیاهی و ماست پرچرب بوده است. رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ادامه داد: تمامی انواع روغن‌های پالم دارای مشکل نیستند و از بین ۳۰۰ فرآورده‌ لبنی فقط هشت فرآورده مجاز است که چربی گیاهی داشته باشد.

نسخه مناسب چاپ