عکس و حرف
 

برگزاری نمایشگاه تجهیزات ورزشی در سا ختمان مرکزی وزارت ورزش و جوانان، بدون اعلام اطلاعات نمایشگاه ،تعداد شرکتهای حاضر در آن و دلیل برگزاری در مکانی که دسترسی عموم به آن وجود ندارد

نسخه مناسب چاپ