اولین خورشیدگرفتگی قرن ۱۵در سراسر ایران رؤیت شد
 

آسمان سراسر ایران دیروز از ساعت ۱۳ و۲۸ دقیقه میزبان خورشید گرفتگی جزئی بود و منجمان دوستداران این پدیده در نقاط مختلف کشور به رصد کسوف پرداختند.
به گزارش ایرنا، کسوف ۳ آبان نخستین خورشیدگرفتگی قرن پانزدهم هجری شمسی بود و از شمال اروپا (جزیره ایسلند) آغاز شد و در شمال اقیانوس هند به پایان رسید.
در ایران رصد این خورشید گرفتگی در بازه زمانی چهار ساعته با حداکثر گرفت در خراسان شمالی و بجنورد با قدر ۶۱ درصد و کمینه گرفت در چابهار با قدر ۵۱ درصد قابل رؤیت بود.
این کسوف از مناطق غربی ایران آغاز شده و از ساعت ۱۳:۲۸ دقیقه در ارومیه و ۱۳:۳۸ دقیقه در ایلام قابل مشاهده بود و به تدریج شهرهای دیگر رو به مرکز و شمال شرق کشور شاهد آغاز این خورشیدگرفتگی جزئی بودند و حدود ساعت ۱۵ به اوج خود رسید.
فرآیند کلی گرفت در تهران هم ۲ساعت و ۲۲ دقیقه بود و پایتخت نشینان در ساعت ۱۴و ۵۸ دقیقه شاهد اوج گرفت خورشید به میزان ۵۵ درصد بودند.
درصد این کسوف در مناطق مختلف ایران متغیر بود و از حدود ۴۳ درصد در بندرعباس تا حدود ۶۰ درصد در بجنورد و مشهد (بیشترین درصد گرفتگی در بین مراکز استان) سطح خورشید توسط قرص ماه پوشانده شد.
این گرفت در اروپا، شمال آفریقا، کل خاورمیانه و بخشی از هند قابل رویت بود و در همه مناطق رویت پذیر ،خورشید گرفتگی به صورت جزئی رخ داد.
خورشیدگرفتگی یا کسوف، هنگامی رخ می‌دهد که ماه بین زمین و خورشید قرار بگیرد و سایه ماه بر بخشی از زمین بیفتد و در نتیجه در قسمت‌هایی از کره زمین، قرص ماه قسمتی از قرص خورشید یا تمامی آن را از دید ناظر زمینی بپوشاند. به طور کلی پدید کسوف به چهار شکل جزئی، حلقوی، کلی و ترکیبی قابل رؤیت است.
خورشیدگرفتگی بعدی در ایران در سال ۱۴۰۶ رخ می‌دهد.

نسخه مناسب چاپ