سدهای کشور چقدر آب دارند؟
آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد با سپری شدن ۳۷روز از سال آبی (۱۴۰۲-۱۴۰۱) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ۹۵ر۱۷ میلیارد مترمکعب بوده و شاهد کاهش ۱۲درصدی ورودی به مخازن نسبت به سال گذشته هستیم.
به گزارش ایسنا، بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می‌دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری به ۰۵ر۱میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۲درصد کاهش دارد.
میزان پرشدگی سد زاینده‌رود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۱درصد، ۱۸درصد، ۴۲درصد و ۲۹درصد است.
در استان تهران هم حجم مخازن در پایان شهریور ۴۱۴میلیون مترمکعب بوده و در شهریور سال ۱۴۰۰این عدد معادل ۵۰۳میلیون مترمکعب ثبت شده است که اختلاف آن حدود ۸۹میلیون مترمکعب کسری مخزن را نشان می دهد، بدین معنا که از یک سال پر تنش آبی با کسری قابل توجه مخازن سدها وارد سال آبی جدید شدیم. در سال آبی گذشته ۱۵درصد ورودی به سدها نسبت به سال قبل کاهش داشته است و در خصوص میزان بارش ها هم باید گفت که در انتهای سال آبی ۱۴۰۱ _۱۴۰۰میزان بارش ها ۵ر۲۰۷ میلی متر و در متوسط بلندمدت میزان بارش‌ها به طور میانگین ۲۸۱میلی متر ثبت شده که در مقایسه با سال آبی گذشته ۲۵درصد و نسبت به متوسط بلند مدت ۲۶درصد کاهش را نشان می‌دهد. بر اساس آخرین آمار تا یازدهم مهر هم حجم مخازن سدها ۳۸۵میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با سال قبل که ۴۶۷میلیون مترمکعب بوده، ۸۲میلیون متر مکعب کاهش یافته است. در سدهای امیرکبیر، لتیان، لار، طالقان و ماملو به ترتیب با کاهش حجم ۲۴، ۷، ۶، ۱۶و ۲۸میلیون مترمکعبی نسبت به سال قبل مواجه هستیم و پیش‌بینی‌ بارش‌ها هم تا نیمه دوم آذر کمتر از میانگین و زیرنرمال است. به هر صورت، وضعیت منابع آبی گویای شرایط مناسبی نیست و انتظار می رود که همه شهروندان نسبت به این مساله حساس باشند تا پاییز خشک امسال را هم بدون مشکل پشت سر بگذاریم.

نسخه مناسب چاپ