بیش از ۱۸۰هزار پرونده به کتابخانه ملی تحویل داده شد
تفاهم‌نامه همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و صندوق بیمه خسارت بدنی موجب شد در راستای حفاظت و صیانت از اسناد و ارائه خدمات اسنادی، بیش از ۱۸۰هزار پرونده از سوی معاونت اسناد ملی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی، تحویل داده شود.
به گزارش مهر، معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی با هدف تسری قانون اسناد ملی به بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های اقتصادی، قرارداد همکاری با صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را منعقد کرد.
همکاری‌های فیمابین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و صندوق بیمه خسارت بدنی در حوزه انتقال مجموع اسناد مربوطه به آرشیو ملی، آماده‌سازی و نگهداری موقت اسناد صندوق در مخازن امانی آرشیو ملی، تنظیم و توصیف اسناد صندوق، ورود اطلاعات و ذخیره‌سازی اسناد تنظیم و توصیف شده در سامانه «محفا»ی صندوق، دیجیتال‌سازی اسناد صندوق و ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی در حوزه آرشیو، تنظیم و توصیف و حفاظت و نگهداری اسناد همکاری ازجمله محورهای این سند همکاری مشترک است.
در راستای اجرایی‌شدن مفاد این سند همکاری در مرحله نخست، بیش از ۱۸۰هزار پرونده از اسناد و مدارک صندوق تأمین خسارت بدنی به مخازن امانی معاونت اسناد ملی انتقال داده شد تا پس از آماده‌سازی، اطلاعات مورد نیاز در سامانه محفا در اختیار صندوق مذکور قرار داده شود.
صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به موجب بند ۹۴قانون بودجه سال ۱۳۹۰کل کشور، به عنوان نهاد عمومی غیردولتی مستقلی شناخته‌شده و به فهرست قانون نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ر۰۴ر۱۳۷۳الحاق شد.

نسخه مناسب چاپ