آبیاری درختان با ۱۲ هزار لیتر آب معدنی غیرقابل مصرف
اصفهان ـ حدود ۱۲ هزار لیتر آب معدنی غیرقابل مصرف به پای درختان شهر اصفهان ریخته شد.

۷۸۰۰ بطری یک و نیم لیتری آب معدنی که در حیاط یک منزل مسکونی اصفهان در معرض تابش آفتاب نگهداری می‌شد کشف؛ توقیف و به دلیل مضر بودن برای سلامت شهروندان معدوم شد.

نسخه مناسب چاپ