رشد ۶/۱۸ درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۱
میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۱ به یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار رسید که با افزایش ۸۳ میلیون دلاری نسبت به سال قبل از آن، حدود ۶ر۱۸ درصد رشد داشته است.

به گزارش فارس، بــر اســاس گــزارش ســال ۲۰۲۲ آنکتــاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) ســرمایه‌گذاری خارجــی در ایـران در سـال هـای ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ بـه ترتیـب ۱۱ درصـد، ۳ر۴ درصـد و ۳ درصـد کاهـش نشـان مـی دهـد.

در مجمـوع رونـد سـرمایه گـذاری خارجـی در ایـران طـی یـک دهـه گذشـته نزولـی بـوده و بـه یـک سـوم تقلیـل یافتـه‌و ایـن در حالـی اسـت کـه رونـد مزبـور در مـدت زمـان یـاد شـده در بیـن کشـورهای در حـال توسـعه بـا شـیب ملایمی صعـودی بـوده اسـت.

بــر اســاس گزارشی که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده است، در ســال گذشــته میــلادی در جهــان ۱ر۵۸۲ تریلیــون دلار جــذب ســرمایه‌گذاری مســتقیم خارجـی انجـام شـده کـه نسـبت بـه سـال پیـش از آن،معادل ۶۱۹ میلیـارد و ۱۷۱ میلیـون دلار بیشـتر اسـت و سـهم ایـران از ایـن میـزان سـرمایه‌گـذاری در جهـان ۰۹ر۰ درصـد اسـت که این سـهم در سـال ۲۰۲۰ برابـر بـا ۱۳ درصـد و در سـال ۲۰۱۹ هم برابـر بـا ۰۹ر۰ درصـد بـود.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، ایـران در سـال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) در جایـگاه هشـتادم در میان کشـورهای سـرمایه پذیـر جهـان قـرار داشت.

بـا اینکـه همیشـه سـرمایه‌گـذاری مسـتقیم خارجـی کشـورهای توسـعه یافتـه از سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی کشــورهای در حــال توســعه بیشــتر بــوده اســت، امــا در ســال ۲۰۲۰ ایــن رونــد معکــوس شــد و در ســال ۲۰۲۱ ادامــه یافـت.

سـهم کشـورهای در حـال توسـعه از کل سـرمایه‌گـذاری مسـتقیم خارجـی انجـام شـده در جهـان در سـال ۲۰۲۱ نزدیـک بـه ۸ر۵۲ درصـد برابـر بـا ۸۳۶ میلیـارد و ۵۷۱ میلیـون دلار شد اما ایـن رقـم در سـال ۲۰۲۰ برابـر بـا ۳ر۶۶ درصـد بـود.

همچنین کشـورهای توسـعه یافتـه ۷۴۵ میلیـارد و ۷۳۹ میلیـون دلار سـرمایه‌گذاری مسـتقیم خارجـی جـذب کردنـد کـه ۱ر۴۷ درصـد کل سـرمایه‌گذاری مسـتقیم خارجـی در جهـان اسـت. ایـن رقـم در سـال ۲۰۲۰ برابـر بـا ۲ر۳۱ درصـد بـود و بـه نظـر مـی رسـد آغـاز شـیوع کرونـا در سـال ۲۰۲۰ بـر میـزان جـذب سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی کشـورهای توسـعه یافتـه بـه شـدت تاثیـر گذاشـته اسـت و ایـن رونـد همچنـان ادامـه دارد.

بررســی میــزان انباشــت ســرمایه ســرمایه‌گــذاری مســتقیم خارجــی طــی دو دهــه گذشــته در جهــان و منطقــه و مقایسـه کشورمان هم نشـان مـی دهـد وضع ایـران از نظـر میـزان رشـد جـذب سـرمایه طـی ایـن سـال ها در مقایسـه بـا کشـورهای منطقـه مناسـب اسـت، به‌طوری‌کـه رشـد انباشـت سـرمایه در ایـران در سـال ۲۰۱۰ نسـبت بـه سـال ۲۰۰۰ حـدود ۱۱ برابـر و در سـال ۲۰۲۱ نسـبت بـه ۲۰۱۰ حـدود دو برابـر شـده اسـت.

در میـان کشـورهای منطقـه، امـارات متحـده عربـی چنیـن وضعی دارد و سـایر کشـورها نتوانسـته انـد در هـر دو دوره چنیـن رکـوردی بـه ثبـت برسـانند.

بـا ایـن وجـود، میـزان انباشـت سـرمایه خارجـی ۶۰ میلیـارد دلاری ایـران در سـال ۲۰۲۱ نسـبت بـه عمـده کشـورهای منطقـه بسـیار پاییـن تـر اسـت و در ایـن مورد کشـورهای امـارات، عربسـتان، ترکیـه و مصـر بـا انباشـت سـرمایه بیـن ۱۲۰ تـا ۲۶۰ میلیـارد دلار پیشـتاز هستند.

نسخه مناسب چاپ