خلوت انس
 

به یاد حماسه آفرینی های اسطورۀ آسمان، ققنوس آتشین بال،سرتیپ محمد جوانمردی:

پرواز بر فراز

سرهنگ صالح افشار تویسرکانی

استاد دانشکده پرواز

به نام خداوند پرواز عشق

عزیز همیشه در اعزاز عشق

خداوند پرواز و برج صعود

خداوند طیر و فراز و فرود

یکی نامور شهپر آسمان

عقاب شکاریِّ روشن روان

بگسترد بالش، کران تا کران

چو ذرّات رخشنده تا کهکشان

«جوانمردی»شوخ طبع و بنام

که طاووس بال است و نیکومرام

«ایجکت»ش۱ سه بار و فرازش هزار

دل و جرأتش بر همه آشکار

خوشا بر تو ای شیرمرد دلیر

عقاب شکاری، دلت همچو شیر

تو آرش کمانیّ و روئین تنی

تو از نسل سیمرغ و شیرافکنی

اگر آشیانت به عرش سماست

تو را جای برچشم و دل های ماست

بس آمد به جان و تن تو گزند

به چتر نجاتت رهیدی ز بند

به دل های خوبان فرود آمدی

فرودی به از هر صعود آمدی

«براتپور»۲جنگ آوری چون تو دید

به کابین پرواز تا «الولید»۳

هزاران و صدها که باشد بسی

برون آید از غیب دست کسی

به تو صدهزاران سلام و درود

ابرمرد پرواز عرشِ وَدود

همیشه به اوج وهمیشه به راز

چه از باند پرواز و باند نماز

تو را خاطرات است بس بی شمار

به پرواز جنگی، به وقت شکار

«فرگ نامه»ی۴ راز تو خواندنی است

به شهنامۀ این زمان دیدنی است

اگر نام هر یک بیارم به گفت

دل عاشقان در شگفت از شنفت

هنوزم پی حل هر مشکلی

ز یاران همرزم با همدلی

همین بس به بیتی کنم از تو یاد

«محمد»بمان و«جوانمرد»و شاد

که پرواز بر اوج دلها خوش است

خوشا آن که دلها بیاری به دست

چنین خواهدم دل ز یزدان پاک

که تا گیتی آراید از آب وخاک

دلیر و جوانمرد و آگاه باش

فزایندۀ نور الله باش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نویس:

۱ـ ایجکت: صندلی ‌پَران(Ejection seat). الزامی برای ترک هواپیما درشرایط اضطراری

۲ـ اشاره است به سیمرغ بال آسمان، فرج الله براتپور، لیدرعملیات پروازی

۳ـ عملیات الولید، یکی از بی نظیرترین عملیات های استراتژیک هوایی در دنیا

۴ـ فرگ: برگۀ دستورالعمل پروازی

نسخه مناسب چاپ