یک تکه آسمان
خدایا! بدکردارم و اقرار دارم و ناپسند است رفتارم و لغزش خورده. خدایا! من به گناهانم مقر و معترفم. پس تو به کرمت از من درگذر. من آن بنده‌ام که بد کردم، من همانم که خطا کردم، من همانم که اهتمام به عصیان کردم، من همانم که نادانی کردم، من همانم که غفلت ورزیدم، من همانم که سهو کردم، من همانم که به خود اعتماد کردم و من همانم که به خواهش دل عمداً عمل کردم، من همانم که وعده کردم و پایبند نبودم. خدایا! تو مرا امر کردی و من عصیان امرت کردم، تو نهی کردی و من مرتکب نهیت شدم. اکنون نه کسی جز تو هست که از گناهانم مبرا و پاکم سازد و نه صاحب قدرتی که از او بر دفع عذاب از سوی تو یاری طلبم. هیچ خدایی جز تو نیست. منزهی تو و من از سطوتت سخت بیمناک و هراسانم. هیچ خدایی جز تو نیست منزهی تو، من به درگاه کرمت از امیدوارانم.

code

نسخه مناسب چاپ