سرایه
معارف گر چو مور باریک باشد

چه حاصل زان چو دل تاریک باشد

مکن با صوفیان خام یاری

که باشد کار خامان خامکاری

طریق پخته‌کاری را ندانند

به خامی میوه از باغت فشانند

ز اصل خویش آن میوه بریده

بماند تا قیامت نارسیده

جامی

code

نسخه مناسب چاپ