آموزه
 

اروین یالوم:

افسردگی بهایی است که انسان برای شناخت خود می‌پردازد.
هر‌چقدر به زندگی بنگری به همان مقدار عمیق‌تر رنج می‌کشی!

code

نسخه مناسب چاپ