امروز در تاریخ
فراهم شدن زمینه برای شورش قندهاری‌ها
«میرویس»، بزرگِ قندهاری‌ها که برای تظلم از جور و ستم عبدالله خان، حکمران اعزامی دولت صفویان به اصفهان سفر کرده ولی موفق به دیدار شاه سلطان حسین نشده بود، ۱۹ نوامبر سال ۱۶۹۹ با دست خالی به قندهار بازگشت و سران طوایف ناحیه را به باغ خود دعوت کرد و مشاهدات خود، ازجمله وجود ضعف در ارکان دولتی و رواج فساد اداری و چاپلوسی در دربار صفویان را برایشان بیان کرد و گفت که شاه در محاصره عده‌ای کوته‌نظر قراردارد و کسی نمی‌تواند، حتی برای تظلم به او دسترسی یابد و احکام انتصابات، خرید و فروش می‌شود و هیچ کسی دلسوز نیست. در این شرایط راه دیگری جز این که خودمان بپاخیزیم وجود ندارد.

مسأله حضور نظامیان شوروی در ایران حل شد
۲۸آبان ۱۳۲۵، در پی رفع ممانعت شوروی، واحدهای اعزامی از تهران برای حل مسأله آذربایجان از قزوین وارد زنجان شدند و ظرف ۲۳ روز مسأله پایان یافت. مدت‌ها بود که واحدهای نظامی شوروی که از زمان جنگ جهانی دوم در مناطق شمال غربی ایران مستقر بودند، مانع حرکت نیروهای اعزامی دولت، فراتر از قزوین می‌شدند.
دولت مسکو به‌رغم تعهدی که سپرده بود حاضر به تخلیه نظامیان خود پس از جنگ جهانی دوم ایران نبود که دولت تهران متوسل به شکایت از آن دولت به مراجع مربوط جهانی و سایر فاتحین جنگ شده بود.

اعتراض شوروی به رد طرح قرارداد امتیاز نفت شمال
۲۸آبان ۱۳۲۶، دولت وقت شوروی نسبت به رد طرح قرارداد امتیاز نفت شمال ایران به آن دولت در مجلس شورای ملی، به دولت ایران اعتراض کرد.
دولت شوروی در یادداشت اعتراضیه خود سیاست خارجی ایران را قضیه یک بام و دو هوا خوانده بود و با ادامه اعتبار قرارداد نفت ایران و انگلستان مخالفت کرده بود.
قوام السلطنه، از سیاسیون نزدیک به دولت لندن، در زمان نخست‌وزیری خود وعده نفت شمال را به شوروی داده بود تا این دولت راضی به خارج ساختن نیروهایش از ایران شود.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ